عفونت های استخوانی ( استئو میلیت )

سیستم درمانی اوگانسیان، جهت اصلاح عفونت های استخوانی اندام های تحتانی و فوقانی کاربرد دارد.

روش بون ترانسفر در درمان استئومیلیت اندام تحتانی و فوقانی بکار می رود . در این روش که در اتاق عمل ارتوپدی انجام می شود ابتدا قسمتی از استخوان که دچار استئومیلیت شده است با برش جراحی خارج شده و سپس سیتم اکسترنال فیکساتور اوگانسیان کار گذاری می شود و بعد از محل مناسب که متافیزیال استخوان می باشد یک برش جراحی انجام میگردد که محل رشد استخوان در عمل بون ترانسفر می باشد .

در تصاویر رادیولوژی زیر بیمار پس از کذاشتن نیل داخل کانال استخوانی دچار عفونت شده و از مح استئومیلیت ترشحات چرکی خارج می شد که پس از خارج سازی نیل داخل کانال و برداشتن حدودا 10 سانت متر از استخوان عفونی ، اقدام به عمل بون ترانسفر گردیده است :

تصاویر رادیولوژی زیر مربوط به بعد از عمل بون ترانسفر می باشند که قطعه ای از استخوان از محل برش جدا شده و با تنظیمات و آچارکشی توسط بیمار در منزل روزانه یک میلی متر استخوان سازی ایجاد می گردد و هم زمان در طرف مقابل فضای خالی شده ، توسط استخوان سالم با نزدیک کردن تدریجی پر می گردد .

بون تراسفر
بون ترانسفر
بون ترانسفر
بون ترانسفر
بون ترانسفر
بون ترانسفر

و در تصاویر زیر که متعلق به بیمار فوق می باشد نتیجه درمان نمایش داده میشود :

بون ترانسفر
بون ترانسفر

تصاویر زیر مربوط به بیماری حدودا 24 ساله که پس از عمل با نیل داخل کانال دچار عفونت استخوانی شده بود و ترشحات چرکی از محل استئومیلیت خارج می شد . سپس بیمار با تکنیک بون ترانسفر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با سیستم اوگانسیان ترمیم استخوان انجام شد :

بون تراسفر
بون تراسفر

تصاویر زیر مربوط به بعد از عمل بیمار فوق می باشند .

بون تراسفر
بون تراسفر

تصاویر زیر مربوط به نتیجه عمل بیمار فوق می باشند :

بون تراسفر
بون تراسفر