کاربرد اوگانسیان در شکستگی ها:

سیستم اوگانسیان در شکستگی های با زخم باز و شکستگی های با خورد شدگی زیاد و در شکستگی های نزدیک یا داخل مفصل و همچنین در بیماران دارای پوست بد و نامناسب جهت باز کردن و استفاده از اینترلاک، کاربرد دارد.

تصاویر زیر مربوط به بیماری است که در اثر یک ثانحه دچار شکستگی و خورد شدگی دوبل در هر دوپا شده است و اندیکاسیون جراحی با سیستم اوگانسیان را دارد:

این تصاویر مربوط به دختر بچه ای 9 ساله که در اثر تصادف حدود 10 سانتی متر از استخوان خود را از دست داده است بروش بون ترانسفر، پای بیمار عمل شده است.


در تصاویر با توجه به محل و نوع شکستگی از سیستم اکستر نال فیکساتور جهت درمان استفاده می شود :

در شکستگی هایی که جراح تشخیص دهد که بکار بردن فیکساسیون داخلی ریسک عفونت و جوش نخوردن استخوان را به همراه دارد از اکسترنال فیکساتور خارجی جهت  ثابت سازی و ترمیم استخوان و بافت نرم استفاده می نمایند.