گالری

تصاویر مربوط به بیمارانی که تحت عمل جراحی با سیستم اوگانسیان قرار گرفته اند و نتایج آن ثبت گردیده است :

تصاویر زیر مربوط به بیماری است حدودا 23 ساله که دچار عفونت بعد از عمل شده بود و پس از خارج سازی نیل کانال اقدام به بون ترانسفر شده است و استخوان بیمار ترمیم شده است.

تصایر زیر مربوطبه بیماری است حدودا 13 ساله که بیماری کلاب فوت داشت که پس از جراحی و اصلاحات تدریجی توسط سیستم اوگانسیان اصلاح گردیده است .

تصاویر زیر مربوط به کوتاهی انگشت جهارم پا می باشد که با اصلاح تدریجی توسط سیستم اوگانسیان درمان شده است .

گالری تصاویر و عکس بیماران
before
گالری تصاویر و عکس بیماران
before
گالری تصاویر و عکس بیماران
after
گالری تصاویر و عکس بیماران
after
گالری تصاویر و عکس بیماران
after

تصاویر زیر مربوط به بیمار کاپلاب فوت است که اصلاح تدریجی پس از کا گذاری سیستم اوگانسیان انجام شده است.

اصلاح کلاب فوت اطفال
after

تصاویر زیر مربوط به اصلاح کوتاهی انگشت جهارم و دفورمیتی ان میباشد.

تصاویر زیر مربوط به بیماری است حدودا 60 ساله که پس از تعوض مفصل زانو دچار عفونت شده بود که پس از خارج سازی مفصل مصنوعی اقدام به فیوژن یا ثابت سازی مفصل زانو با سیستم اکستر نال فیکساتور اوگانسیان شده است.

تصاویر زیر مربوط به دفورمیتی مچ پای راست می باشد که پس از کار گذاری سیستم اوگانسیان بصورت تدریج اچارکشی روی وسیله انجام شده و اصلاح صورت گرفته است.

تصاویر زیر متعلق به کودک حدود 10 ساله می باشد که در اثر تصادف دچار آسیب استخوانی شده بود و حدود 7 ال 8 سانتی متر از استخوان را از دست داده بود که پس از کارگذاری سیستم اوگانسیان اقدام به بون ترانسفر شده است.

در تصاویر زیر که متعلق به جوانی حدودا 23 ساله می باشند ، بیمار دچار استئومیلیت پس از عمل جراحی و کار گذاری نیل داخل کانال ساق پا شده است که پس از خارج سازی نیل اقدام به عمل بون ترانسفر شده است و استخوان سالم جایگزین استخوان عفونی شده است.


after

تصاویر زیر مربوط به بیمارنی می شوند که کاندید عمل با سیستم اوگانسیان می باشند و اندیکاسیون کاربرد وسیله برای این بیماران وجود دارد:

اندیکاسیون جراحی با سیستم اوگانسیان را دارد
نانیونیون دیستال فمور و اندیکاسیون سیستم اوگانسیان
نانیونیون یا جوش نخوردن دیستال استخوان ران و اندیکاسیون عمل با سیستم اوگانسیان